Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp totalt

Indikator SE. 1.1. 1

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom Uppsalas geografiska område. Här ingår utsläpp från uppvärmning, elanvändning (inklusive ånga och kyla), trafikarbete samt icke-energirelaterade utsläpp från jordbruk och industriprocesser. Tillägg görs också för Uppsalabornas långväga semester- och affärsresande. Utsläpp från varor och livsmedel som Uppsalaborna konsumerar ingår inte. Utsläppen omfattar koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Energianvändning för uppvärmning är normalårskorrigerad enligt SMHI:s graddagar.

Utsläpp av växthusgaser inom Uppsalas geografiska område.

Datakälla: SCB, SMED, el- och värmeproducenter, SMHI, resvaneundersökningar, mfl. Kombineras av Uppsala kommun.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Status:
Tillståndet är tveksamt Tillståndet är tveksamt
Senaste värdet:
875 kton (2021)
Utgångsvärde:
1382 kton (1990)
Koldioxidbudget:
22 kton (2050)

Kommentar

Uppsalas mål är att vara klimatneutralt 2030 för att bli klimatpositivt senast 2050. För att nå detta mål behöver växthusgasutsläppen minska med 10-14 procent per år.

År 2021 beräknas Uppsalas klimatpåverkan från el- och värmeanvändning, transporter, jordbruk och industriprocesser samt Uppsalabornas långväga resande uppgå till 875 tusen ton koldioxidekvivalenter. Det är 3,7 ton/invånare.

År 2020 beräknades Uppsalas utsläpp till 844 tusen ton. Det innebär att utsläppen har ökat med ca 4% från 2020 till 2021. Enligt resultatet har utsläppen ökat inom el- och värmeanvändning, långväga resande, transporter och arbetsmaskiner medan utsläppen från jordbruk och industri har minskat något.

Utsläppen inom uppvärmning kommer framförallt från fjärrvärmen vilken värmer över 90 procent av Uppsalas bostäder. Utsläppen i fjärrvärmeproduktionen kommer framförallt från den fossila plasten (cirka 40 procent) i det brännbara avfallet som förbränns i produktionen. Se mer under avsnittet Energi.

Utsläppen av elanvändning har ökat gentemot 2020 men den förbrukade mängden el i Uppsala har också ökat. Utsläppen ökar dock mer än användningen av el. Utsläppen från elanvändning är beräknade utifrån en Uppsalamix, det vill säga en kombination av lokal elproduktion och Nordisk elmix.

Utsläppen inom trafik omfattar all trafik som sker inom kommunens gränser och baseras på bland annat trafikräkningar och uppgifter om fordonsflottans sammansättning.

Sektorn för jordbruk och industri omfattar icke energirelaterade utsläpp från bland annat idisslare, gödselhantering och markbearbetning i jordbruket, industriprocesser och produktanvändning samt från avfallsupplag och avlopp.

Utsläppen från långväga resande domineras av utsläppen från flygresor men inkluderar även väg- och båttrafik. Utsläppen för långväga resande minskade drastiskt 2020 till följd av pandemin men som förväntat ökar utsläppen 2021 när restriktionerna lyfts. Däremot är utsläppen från 2021 hälften så stora som 2019, vilket antyder att utsläppen kan fortsätta öka om resvanorna återgår till 2019:s nivåer.

Minskningen av utsläpp från lokala aktiviteter har de senaste åren motverkats av en kraftig ökning av utsläpp från Uppsalabornas långväga semesterresande, där flyg är den stora källan. Utöver flyg ingår väg- och båttrafik. Under pandemi-året 2020 antas dock utsläppen från långväga resande ha minskat stort. Denna minskning bedöms dock inte vara bestående.

Utsläppen från tillverkning utanför Uppsala av livsmedel, produkter och byggnadsmaterial är idag inte med i sammanställningen på grund av att data saknas. Överslagsberäkningar visar att utsläppen från särskilt livsmedelssektorn och byggprocessen är betydande.


För elanvändning och övrig energianvändning hämtas statistik från SCB med cirka 14 månaders fördröjning. De senaste uppgifterna är för 2021.
För transporter, jordbruk och industri är de senaste uppgifterna från 2021. Uppgifter för dessa sektorer hämtas från SMED, som redovisar statistik med 21 månaders fördröjning. För långväga resande saknas komplett källa från 2014, och delar av statistiken är framskriven (det vill säga 2014 års värden används, men justerade för befolkningsökning). För 2020 har ett antagande gjorts att utsläppen från långväga resande minskat med 80 % under pandemin, enligt uppgifter från Sveriges Natur.

Uppdaterad: 2024-01-25