Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp per invånare

Indikator SE. 1.1. 2

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser per invånare inom Uppsalas geografiska område. Här ingår utsläpp från uppvärmning, elanvändning (inklusive ånga och kyla), trafikarbete samt jordbruk och industriprocesser. Tillägg görs också för Uppsalabornas långväga semester- och affärsresande. Utsläpp från varor och livsmedel som Uppsalaborna konsumerar ingår inte. Utsläppen omfattar koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per invånare. Energianvändning för uppvärmning är normalårskorrigerad enligt SMHI:s graddagar. Knivstas befolkingsandel är borträknad 1990 och 2000.

Utsläpp av växthusgaser per invånare inom Uppsalas geografiska område.

Datakälla: SCB, SMED, el- och värmeproducenter, SMHI, resvaneundersökningar, mfl. Kombineras av Uppsala kommun.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
3,7 ton/invånare (2021)

Kommentar

Uppsalas klimatpåverkan från el- och värmeanvändning, transporter, jordbruk och industriprocesser samt Uppsalabornas långväga resande beräknas för 2021 vara 875 tusen ton.* Det ger 3,7 ton/invånare. Se indikatorn "Växthusgasutsläpp totalt" för ytterligare kommentar.

Utsläpp från övrig konsumtion (som importerade livsmedel och varor) är inte med i statistiken. I dagsläget finns inte uppgifter på kommunal nivå om totala utsläpp per invånare i ett konsumtionsperspektiv. Däremot finns uppgifter på nationell nivå. Enligt Naturvårdsverket var de totala utsläppen per person och år ca 2,9 ton (år 2020).

*Preliminära värden samtliga sektorer utom uppvärmning. Se indikatorn "Växthusgasutsläpp totalt" för mer information.

Uppdaterad: 2023-12-15