Gå direkt till sidans innehåll

NO2 årsmedelvärde

Årsnormen för kvävedioxid, NO2, innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft).

Indikatorn visar uppmätta årsmedelvärden av kvävedioxid i luft i Uppsala. Halterna mäts dels i gatunivå vid Kungsgatan, dels i taknivå vid Dragarbrunnsgatan (tidigare Klostergatan).

Halterna av kvävedioxid (NO2) i luft - årsmedelvärden

Datakälla: SLB (Stockholms Luft- och Bulleranalys)
https://www.slbanalys.se/slb/rapporter/pdf8/slb2022_021.pdf
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra.
Senaste värdet:
26 µg/m3 (2021).
Miljökvalitetsnorm:
40 µg/m3.

Kommentar

Mätstationen på Kungsgatan flyttades i början av år 2017 från Kungsgatan 42 (vid Stadshuset) till Kungsgatan 67. Mätningen sker nu där utsläppen är som högst.

Den urbana bakgrundsmätningen i taknivå flyttades under 2018 från Klostergatan till Dragarbrunnsgatan. Årsmedelvärdet vid Dragarbrunnsgatan var lägre än tidigare uppmätt femårsmedelvärde 2013-2017 vid Klostergatan.

Årsmedelvärdena av kvävedioxid ligger sedan 2011 inom gränsen för normen. Samtliga uppmätta värden för NO2 ligger hittills inom normen för 2022. Årsmedelvärden är ännu inte tillgängliga men beräknas ej överskrida tillåtna värden.

Uppdaterad: 2022-10-15